Kr 400 000 i erstatning etter ulovlig felling av trær

Lurer du på om du kan ha krav på erstatning etter ulovlig felling av trær? Vi har sett nærmere på en dom fra Høyesterett i 2015. En hytteforening fikk 400 000 kr i erstatning. 14 furuer ble felt på deres eiendom. Dommen sier noe om hva som er sentralt i denne type saker. 

Hugget 14 furutrær for å få bedre utsikt til sjøen

Dersom du skal felle trær hos naboen bør du være helt sikker på hva du får lov til å felle. En hytteeier opplevde altså i denne saken å pådra seg en «regning» på kr 400 000. Dette ble erstatningen etter ulovlig felling av trær, slo Høyesterett fast. Hytteeieren kunne ikke dokumentere at samtykke var gitt til felling av 14 furuer på eiendommen til Fiskaa Funksjonær Hytteforening.

Trærne var mellom 40 til 90 år gamle, 7 til 10 meter høye, og formålet var å forbedre sjøutsikten.

Hjemmelen for erstatning etter ulovlig felling av trær

Det er logisk at man må erstatte noe som ødelegges på annen manns eiendom uten samtykke. I jussens verden kreves imidlertid en hjemmel. Grunnlaget som ble anvendt i denne dommen var skadeserstatningsloven § 4-1. Denne lyder som følger:

Erstatning for tingskade og annen formuesskade skal dekke den skadelistes økonomiske tap

Hva kunne kreves i erstatning etter trefellingen?

Å finne ut hva som er riktig og passende erstatningsbeløp må gjerne gjøres ved hjelp av en eller flere sakkyndige personer med særlig kunnskap på området. Til syvende og sist ble det som regel en skjønnsmessig vurdering. I lagmannsretten ble erstatningen på kr 600 000, mens Høyesterett fastsatte denne til kr 400 000.

Noen momenter fra dommen – kort oppsummert

  • Dommen viser viktigheten av å ha samtykke til å felle trær. Retten konkluderte med at hytteieren var grovt uaktsom, da han felte trær uten tilstrekkelig samtykke. «Løselig muntlig ordveksling med hyttelederen» var ikke nok.
  • Trærne sto på hytteforeningens eiendom. Dette var det ingen tvil om.
  • Retten mente det forelå grunnlag for erstatning selv om det ikke forelå «formuestap i tradisjonell forstand». Eiendommen hadde nemlig ikke fått redusert salgsverdi etter den ulovlige trefellingen. Det retten vektla var at skaden lå i redusert bruksnytelse med mindre skjerming mot innsyn fra naboene og at et helt skogområde var rasert. Denne raseringen innebar negative estetiske og opplevelsesmessige konsekvenser.
  • I dommen konkluderte retten med at kravet til «økonomisk tap» var oppfylt.
    Som begrunnelse viste retten til andre dommer (deriblant Rt. 1992 side 1469 og Rt 2013 side 116).
  • Erstatning kunne gis, selv om kostnaden rent faktisk ikke var påløpet. Det var nok at det var sannsynlig at kostnaden ville bli pådratt.
  • Erstatning for ulovlig felling av trær tar utgangspunkt i hva som er nødvendige og påregnelige utgifter til gjenoppretting. Skal man gjenskape en skog som er tatt bort vil svært store utgifter kunne påløpe. Retten ser i nærværende dom ut til å hvile sin oppfatning på at erstatningsutmålingen er et skjønnsspørsmål og landet på at kr 400 000 var et passende beløp.
  • Trærne som ble felt var ikke mulig å gjenskaffe. Alternativet var løvtrær. En ansatt hos en planteskole estimerte at det ville koste rundt halvannen million. I den andre enden ville lavere vegetasjon med tilsyn koste omkring kr 200 000.

Advokatutgifter dekkes i tresaker

Som man skjønner er veien til mål i disse sakene ikke helt opplagt. Det er mye grad av skjønn. Mange velger å bruke advokatbistand i saker om erstatning etter ulovlig felling av trær. Din forsikring vil dekke 80% av utgiftene til advokat, etter en egenandel på kr 4000. Dette hjelper vi deg å undersøke.

Vil du kreve erstatning for ulovlig trefelling?

Saken vi her har omtalt var ganske omfattende. Praksis viser imidlertid at felling av selv et mindre antall trær kan gi krav på erstatning. Vurderingen er konkret og krever innsikt.

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak og motta en gratis og uforpliktende vurdering.

(kilde: Høyesterettsdom Rt 2015 216)

(Bildet i artikkelen er kun et illustrasjonsfoto)